Algemene verkoopsvoorwaarden B2B

Ondernemingsgegevens

De BV ROCK SOLID, met vennootschapszetel te 2560 KESSEL, Grote Steenweg 73, KBO nr. 0741.647.548, handel voerend onder de handelsnaam DE POMPSHOP.

  • Algemene bepalingen

De e-commerce website van DE POMPSHOP biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van DE POMPSHOP moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, tenzij deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door DE POMPSHOP aanvaard zijn.


Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden DE POMPSHOP niet. DE POMPSHOP is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. DE POMPSHOP is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten of kleurverschillen.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, wordt deze verzocht om vooraf contact op te nemen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan, incl. de prijs, te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door DE POMPSHOP en dit zonder enige voorafgaande verwittiging ten aanzien van de Klant. DE POMPSHOP kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Online aankopen

De Klant kan de producten bestellen via de website http://www.depompshop.be

DE POMPSHOP zendt de Klant facturen voor de door haar geleverde of de nog te leveren diensten en producten op het door de Klant aangegeven e-mailadres.

De klant dient de verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen te voldoen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

De betaling van de Klant dient netto plaats te vinden op de bankrekeningnummer BE76 7310 4871 5795 zonder enige korting, inhouding of verrekening.

DE POMPSHOP is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is, zoals een faillissement van de Klant of een niet-betaling door de Klant.

Wanneer DE POMPSHOP ten gevolge van uitputting van de voorraad, overmacht, staking, lock-down enz… niet in de mogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren kan zij de overeenkomst beëindigen, zonder dat de Klant enige schadevergoeding kan eisen.

Sommige producten of diensten beschikbaar via DE POMPSHOP kunnen elementen bevatten van een zogenaamde ‘Derde-Partij’. DE POMPSHOP is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud van de website dan wel voor materialen, diensten, producten e.d. die door een Derde-Partij worden aangeboden. Voor wat betreft klachten en/of geschillen m.b.t. de inhoud van de website van een Derde-Partij dan wel materialen, diensten, producten e.d. die door Derde-Partijen worden aangeboden dient de Klant zich te richten tot deze Derde-Partij.

DE POMPSHOP garandeert niet dat het gebruik van de website door de Klant ononderbroken, veilig of foutloos is. DE POMPSHOP is hier ook op geen enkele manier voor aansprakelijk.

De Klant verbindt er zich toe om aan DE POMPSHOP de volledige, correcte gegevens te verstrekken m.b.t. de aankoop en de rekeninginformatie i.v.m. een aankoop van één van de producten of artikelen van DE POMPSHOP.


Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen of producten besteld via deze webwinkel worden in het magazijn van DE POMPSHOP afgehaald door de Klant.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, kunnen de goederen in het magazijn van DE POMPSHOP ten laatste de volgende werkdag worden afgehaald na ontvangst van de bestelling.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Elk zichtbaar gebrek dient DE POMPSHOP binnen de 24 uur per e-mail of per aangetekende post te worden meegedeeld.

Elk verborgen gebrek moet binnen de 8 dagen na ontdekking ervan per e-mail of per post aan DE POMPSHOP worden gemeld.

Wanneer er sprake is van een aan DE POMPSHOP toe te rekenen gebrek en de hoger vermelde formaliteiten werden nageleefd, zal de verbintenis van DE POMPSHOP beperkt zijn tot de herstelling van het gebrek en wanneer het gebrek redelijkerwijze niet herstelbaar is, beperkt zijn tot het vervangen van de goederen door een identiek of gelijkwaardig goed. DE POMPSHOP zal nooit gehouden zijn tot enige andere vorm van schadevergoeding noch voor rechtstreekse noch voor onrechtstreekse schade.


Eigendomsvoorbehoud

De bestelde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van DE POMPSHOP.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van DE POMPSHOP te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Klantendienst

De klantendienst van DE POMPSHOP is bereikbaar via het e-mailadres welkom@depompshop.be.  Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Sancties voor niet-betaling

Bij gebreke aan betaling van de facturen van DE POMPSHOP binnen de voormelde betalingstermijn is de Klant, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest verschuldigd van 1% per maand en een schadevergoeding wegens incassokosten van 10% met een minimumbedrag van 250,00 EUR.

Onverminderd het voorgaande behoudt DE POMPSHOP zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Sanctie niet-naleving voorwaarden

Een overtreding of het niet-naleven van de Voorwaarden door de Klant kan resulteren in een onmiddellijke beëindiging van de diensten van DE POMPSHOP.


Privacy

Indien in kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens van werknemers of aangestelden van DE POMPSHOP worden meegedeeld (naam, contactgegevens, functie) verbindt de Klant zich ertoe om deze gegevens enkel te verwerken in overeenstemming met de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De gegevens mogen enkel gebruikt worden voor de uitvoering van de overeenkomst tussen DE POMPSHOP en de Klant.

DE POMPSHOP verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring, die beschikbaar is op de website www.depompshop.be.


Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door DE POMPSHOP om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Intellectuele eigendomsrechten


Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van haar website www.depompshop.be berusten bij DE POMPSHOP. Niets van deze website mag zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van DE POMPSHOP openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd worden.

Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de DE POMPSHOP tot stand gebrachte teksten, schema’s, tekeningen, illustraties, ontwerpen, films, foto’s, audio en audio-visuele opnames en andere materialen of (elektronische) bestanden, volledige eigendom van DE POMPSHOP, ongeacht of deze aan de Klant of aan derden ter hand zijn gesteld.


Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.