Algemene verkoopsvoorwaarden B2C

Ondernemingsgegevens

De BV ROCK SOLID, met vennootschapszetel te 2560 KESSEL, Grote Steenweg 73, KBO nr. 0741.647.548, handel voerend onder de handelsnaam DE POMPSHOP.


Algemene bepalingen

De e-commerce website van DE POMPSHOP biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van DE POMPSHOP moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, tenzij deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door DE POMPSHOP aanvaard zijn.


Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden DE POMPSHOP niet. DE POMPSHOP is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. DE POMPSHOP is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten of kleurverschillen.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, wordt deze verzocht om vooraf contact op te nemen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan, incl. de prijs, te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door DE POMPSHOP en dit zonder enige voorafgaande verwittiging ten aanzien van de Klant. DE POMPSHOP kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Online aankopen

De Klant kan de producten bestellen via de website www.depompshop.be

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • via overschrijving op rekeningnummer BE76 7310 4871 5795

De bestellingen dienen volledig vooraf te worden betaald. De Klant kan geen recht doen gelden op enige levering van producten of diensten door DE POMPSHOP alvorens de volledige betaling van het verschuldigde bedrag aan DE POMPSHOP heeft plaatsgevonden.

DE POMPSHOP is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Wanneer DE POMPSHOP ten gevolge van uitputting van voorraad, overmacht, staking, lock-down, enz… niet in de mogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren kan zij de overeenkomst beëindigen, zonder dat de Klant enige schadevergoeding kan eisen.

Sommige producten of diensten beschikbaar via DE POMPSHOP kunnen elementen bevatten van een zogenaamde ‘Derde-Partij’. DE POMPSHOP is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud van de website dan wel voor materialen, diensten, producten e.d. die door een Derde-Partij worden aangeboden. Voor wat betreft klachten en/of geschillen m.b.t. de inhoud van de website van een Derde-Partij dan wel materialen, diensten, producten e.d. die door Derde-Partijen worden aangeboden dient de Klant zich te richten tot deze Derde-Partij.

DE POMPSHOP garandeert niet dat het gebruik van de website door de Klant ononderbroken, veilig of foutloos is. DE POMPSHOP is hier ook op geen enkele manier voor aansprakelijk.

De Klant verbindt er zich toe om aan DE POMPSHOP de volledige, correcte gegevens te verstrekken m.b.t. de aankoop en de rekeninginformatie i.v.m. een aankoop van één van de producten of artikelen van DE POMPSHOP. De Klant verbindt er zich eveneens toe om bij wijziging zijn rekeningnummer en andere vereiste informatie, zoals het e-mailadres en het rekeningnummer van de betrokken kredietkaart alsook de vervaldatum hiervan, mee te delen aan DE POMPSHOP zodat deze de transactie kan vervolledigen.


Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen of producten besteld via deze webwinkel worden in het magazijn van DE POMPSHOP afgehaald door de Klant.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, kunnen de goederen in het magazijn van DE POMPSHOP de volgende werkdag worden afgehaald na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel moeten door de Klant onmiddellijk bij ontvangst worden gemeld aan DE POMPSHOP.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.


Eigendomsvoorbehoud

De bestelde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van DE POMPSHOP.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van DE POMPSHOP te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Herroepingsrecht

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant DE POMPSHOP via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per aangetekende post, fax of e-mail op het adres Grote steenweg 73, 2560 Kessel ) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan DE POMPSHOP heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan DE POMPSHOP. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt DE POMPSHOP zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die o.a. het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal DE POMPSHOP alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat DE POMPSHOP alle goederen heeft teruggekregen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door DE POMPSHOP geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

DE POMPSHOP betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


Garantie

De wettelijke garantie geldt vanaf de datum van ontvangst door de Klant. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant DE POMPSHOP zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.


Klantendienst

De klantendienst van DE POMPSHOP is bereikbaar via het e-mailadres welkom@depompshop.be of per post op het volgende adres Grote Steenweg 73, 2560 Kessel. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover DE POMPSHOP beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt DE POMPSHOP zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Sanctie niet-naleving voorwaarden 

Een overtreding of het niet-naleven van de Voorwaarden door de Klant kan resulteren in een onmiddellijke beëindiging van de diensten van DE POMPSHOP.


Bescherming van persoonsgegevens

DE POMPSHOP verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring, die beschikbaar is op de website www.depompshop.be.


Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door DE POMPSHOP om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van haar website www.depompshop.be berusten bij DE POMPSHOP. Niets van deze website mag zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van DE POMPSHOP openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd worden.

Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de DE POMPSHOP tot stand gebrachte teksten, schema’s, tekeningen, illustraties, ontwerpen, films, foto’s, audio en audio-visuele opnames en andere materialen of (elektronische) bestanden, volledige eigendom van DE POMPSHOP, ongeacht of deze aan de Klant of aan derden ter hand zijn gesteld.


Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.