Verzenden & retourneren

Herroepingsrecht (enkel van toepassing op consumenten)

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.

Indien de levering van het goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen gaat de herroepingstermijn in op de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant DE POMPSHOP via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 5 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan DE POMPSHOP heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan BV ROCK SOLID, met exploitatiezetel te 2820 Rumst, Bussestraat 25. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt DE POMPSHOP zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal DE POMPSHOP alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat DE POMPSHOP alle goederen heeft teruggekregen.

 

DE POMPSHOP betaalt de Klant terug via bankoverschrijving, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • overeenkomsten waarbij de Klant DE POMPSHOP specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
  • de levering van goederen die door de klant worden geopend en/of gebruikt.

 

Modelformulier voor herroeping

 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan de BV ROCK SOLID, met vennootschapszetel te 2560 KESSEL, Grote Steenweg 73, KBO nr. 0741.647.548, handel voerend onder de handelsnaam DE POMPSHOP.

.

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

B2B

Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen of producten besteld via deze webwinkel worden in het magazijn van DE POMPSHOP afgehaald door de Klant.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, kunnen de goederen in het magazijn van DE POMPSHOP de volgende werkdag worden afgehaald na ontvangst van de bestelling.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Elk zichtbaar gebrek dient DE POMPSHOP binnen de 24 uur per e-mail of per aangetekende post te worden meegedeeld.

Elk verborgen gebrek moet binnen de 8 dagen na ontdekking ervan per e-mail of per post aan DE POMPSHOP worden gemeld.

Wanneer er sprake is van een aan DE POMPSHOP toe te rekenen gebrek en de hoger vermelde formaliteiten werden nageleefd, zal de verbintenis van DE POMPSHOP beperkt zijn tot de herstelling van het gebrek en wanneer het gebrek redelijkerwijze niet herstelbaar is, beperkt zijn tot het vervangen van de goederen door een identiek of gelijkwaardig goed. DE POMPSHOP zal nooit gehouden zijn tot enige andere vorm van schadevergoeding noch voor rechtstreekse noch voor onrechtstreekse schade.

De Pompshop

Woensdag tot 17U OPEN wegens de hevige regenval.