Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt op 18 september 2020

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wanneer u beroep op ons doet en producten op onze website koopt, deelt u ons immers persoonsgegevens mee. U moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw gegevens.  In deze privacyverklaring leest u hoe we dit doen. Heeft u na het lezen van deze verklaring nog vragen, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

De privacy verklaring is van toepassing op de website www.depompshop.be beheerd door de BV ROCK SOLID, met vennootschapszetel te 2560 KESSEL, Grote Steenweg 73, KBO nr. 0741.647.548 (hierna “wij”).

Door het gebruik van onze diensten en website, erkent u kennis te hebben genomen van onze privacyverklaring. Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

 

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Indien u een klant bent, verwerken wij volgende persoonsgegevens van u, of – indien u een professionele klant bent – van de door u aangeduide contactpersoon binnen of voor uw onderneming:

 • naam en contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mail)
 • eventueel gebruikersnaam of accountgegevens
 • informatie over de producten die u bij ons koopt en uw bestelgeschiedenis

Indien u leverancier bent, verwerken wij van uw werknemers en/of aangestelden de naam, contactgegevens, functie en alle andere informatie die zij bezorgen in kader van de dienstverlening waarvoor wij op u een beroep doen.

Indien u een kandidaat-werknemer bent, verwerken wij de gegevens die u ons bezorgt in uw curriculum vitae en begeleidende brief, alsook de gegevens die u ons bezorgt tijdens het gesprek.

Verder verwerken we de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om u onze diensten te verlenen en onze belangen te verzekeren (zoals bv. onze aansprakelijkheid of met het oog op het nastreven van onze rechten).

 

Hoe verzamelen we persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u ons deze meedeelt, mondeling dan wel schriftelijk, al dan niet via onze website.

Wij kunnen eveneens informatie ontvangen van de overheid of het gerecht doch dit enkel voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het nastreven van onze rechtmatige belangen (vb. het invorderen van facturen of het vorderen van schadevergoeding) en wanneer u hier eveneens van op de hoogte bent.

Wanneer u ons informatie over derden verstrekt, gaan wij ervan uit dat deze derden u toestemming hebben gegeven om die informatie aan ons door te geven voor  verwerking en doorgave op dezelfde wijze als de uwe.

U kan onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens mee te delen. In dat geval is het wel mogelijk dat bepaalde gegevens verzameld worden via cookies. Onze website maakt enkel gebruik van functionele cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Met behulp van cookies kan het gebruik van de website sneller en efficiënter verlopen.  Zij kunnen uw computer of de bestanden erop niet beschadigen.

 

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt

 • om ervoor te zorgen dat we uw bestelling kunnen bezorgen
 • om u op de hoogte te houden van uw bestellen, eventuele retour of herstelling
 • om u te informeren over onze dienstverlening, om u (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden. U kan zich te allen tijde uitschrijven van de nieuwsbrieven.
 • om onze werking en service te evalueren;
 • om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren
 • om onze eigen rechten na te streven (vb .  betaling van facturen, weerleggen van aansprakelijkheidsvorderingen, vorderen van schadevergoeding)

Indien u een kandidaat-werknemer bent, verwerken wij uw gegevens om na te gaan of u een goede match bent met onze onderneming:

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om wettelijke verplichtingen na te leven of om te beantwoorden aan eventuele redelijke vragen van bevoegde instanties.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang (vb. het goed beheer van ons klantenbestand, het opvolgen van onze stock)

 

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

We delen uw persoonsgegevens met uw toestemming, indien het nodig is om u onze diensten te verlenen of indien dit wettelijk verplicht is.

Wanneer u een bestelling plaatst in onze webshop, wordt de betaling verwerkt door een externe payment service provider. Financiële gegevens die u op de beveiligde website van deze externe payment service provider ingeeft, worden niet door ons verzameld of verwerkt.

We kunnen uw persoonsgegevens wel delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening gegevensverwerking doen. Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring.

Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals u ten tijde van de verzameling werd meegedeeld.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekend maken:

 • wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht,
 • in kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.
 • Wanneer dit noodzakelijk is voor de verdediging van onze eigen belangen, vb. in kader van een gerechtelijke procedure

Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het geheel van onze onderneming of van ons vermogen zouden verkopen. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze privacyverklaring

We verwerken uw persoonsgegevens binnen de Europese Economische ruimte.

 

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring geldt enkel voor onze website. We raden u dan ook aan de privacy verklaring van de andere websites te raadplegen. We zijn niet aansprakelijk voor het privacy beleid van andere websites, zelfs niet indien u deze website bezoekt via één van de links op onze website.

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

De gegevens worden verwijderd 10 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen ons, behalve in geval van een lopend geschil.

 

Zijn uw gegevens veilig bij ons?

Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.

 

Wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, kan u ons te allen tijde verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of geheel of gedeeltelijk te wissen. U kan ook een bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog verwerken voor zover en in de mate dat we een geldige reden hebben om deze te blijven verwerken of indien dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, kan u deze toestemming steeds – geheel of gedeeltelijk – intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen.

Wanneer u een verzoek, een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze richten aan welkom@depompshop.be, met kopie van uw identiteitskaart  Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.

Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be  ( www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

De Pompshop

Woensdag tot 17U OPEN wegens de hevige regenval.